Home / Proiecte Europene / Changing with the Climate (UK-COMENIUS-CNW)

Changing with the Climate (UK-COMENIUS-CNW)

Responsabil de proiect ICI: Prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, adriana@ici.ro, 021-316.07.36/231

Website-ul proiectului: http://www.changingwithclimate.info/

Perioada de execuţie: 1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2013

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2013, în cadrul Programului Comenius, sprijinit de un grant al Programului UE de Învăţare pe tot parcursul vieţii al Direcţiei Generale pentru Educaţie şi Cultură.

Participanţi:

•  Institute for Education, University of Reading, UK (Coordonator Proiect);

•  Ecoserveis, Barcelona, Spania;

•  Comune di Bologna, Bologna, Italia;

•  Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti;

•  Hespul, Lyon, Franţa;

•  Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe, Szentendre, Ungaria.

Echipa de cercetare ICI: Prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, ing. Eleonora Tudora, ing. Ovidiu Bica, prog. aj. Marilena Piperea.

Obiective: ”Să te schimbi odată cu clima” este o reţea educaţională finanţată de către programul Comenius, cu scopul de a interconecta  şcolile din întreaga Europă pentru a îmbunătăţi modul de predare şi învăţare şi de a încuraja desfăşurarea unor acţiuni pozitive ca răspuns la schimbările climatice.

Reţeaua are 3 obiective-cheie:

1.  Dezvoltarea unei reţele de şcoli la nivelul Uniunii Europene: acest proiect european pune un puternic accent pe crearea de legături între şcolile partenere din întreaga Europă.

2.  Îmbunătăţirea experienţelor de învăţare  şi de predare: proiectul îşi propune să ofere acces la o gamă largă de resurse de predare, pentru sprijinirea şi formarea profesorilor, pentru a face procesul de învăţare cât mai interesant, dezvoltarea de noi abordări de predare  şi includerea schimbărilor climatice în programa şcolară.

3.  Încurajarea de acţiuni pozitive pentru a ajuta la limitarea schimbărilor climatice: acţiunile colective şi individuale de limitare a schimbărilor climatice sunt un element-cheie al proiectului.

Descriere şi stadiu: Prin intermediul acestei reţele se pot oferi şcolilor: acces la resurse didactice valoroase, făcând procesul de învăţare mai interesant, introducerea problemei schimbărilor climatice în programa şcolară, furnizarea unor date de contact ale comunităţii, astfel încât tinerii să devină experţi şi campioni pentru acţiunile lor pozitive. De asemenea, astfel de iniţiative vor spori formarea cadrelor didactice, ca parte a dezvoltării lor profesionale.

Scopul proiectului este de a realiza o acţiune pozitivă, iar şcolile / clasele participante trebuie:

•  să aibă partener o şcoală din Europa;

•  să se angajeze să ţină 5 lecţii anual în care utilizează resurse legate de tematica reţelei;

•  să întreprindă o acţiune individuală şi una colectivă în fiecare an pentru limitarea sau atenuarea schimbărilor climatice;

•  să împartă  şi să discute rezultatele obţinute cu şcolile / clasele partenere.

Proiectul se bazează pe succesul proiectului “Kyoto in home” (vezi www.kyotoinhome.info), dezvoltat de ICI.

Resursele multi-lingvistice educaţionale existente includ un număr mare de activităţi care au fost dezvoltate şi testate în şcolile din întreaga Uniune Europeană.

Rolul partenerilor este de a coordona activităţile din reţea, inclusiv în ţara lor – să identifice, invite şi sprijine şcoli / clase care doresc să se alăture reţelei; să evalueze, colaboreze cu profesorii cum să includă resurse relevante în planurile de lecţii şi activităţile lor de organizare, să pună în legătură şcoli din ţară, dar şi din afară.

Rezultate: Reţeaua tematică a fost înfiinţată pentru a dezvolta o înţelegere a cauzelor schimbărilor climatice observate şi pentru a iniţia acţiuni de minimizare a acestor schimbări.

Este o reţea de învăţământ, ce ajutăla crearea de legături între  şcoli  şi clase în scopul explorării impactului probabil la nivel mondial al acestui demers şi a stabilirii a ceea ce se poate face pentru a atenua aceste schimbări şi a te adapta la ele.

Acest lucru le va fi de ajutor şcolilor pentru a face faţă provocării includerii în cadrul planurilor de învăţământ a unor lecţii referitoare la dezvoltarea durabilă, în care schimbările climatice reprezintă o topică prioritară.

Reţeaua va ajuta astfel la furnizarea diferitelor resurse pentru predarea acestui subiect multi-disciplinar; va facilita dezvoltarea unui proces de predare şi învăţare, care va face subiectele ştiinţifice mai interesante pentru elevi şi relevante pentru stilul lor de viaţă şi va conduce la înţelegerea necesităţii tot mai mari de a consuma energia în mod durabil.

Mijloace de comunicare bazate pe TIC

Au fost utilizate trei principale mijloace de comunicare bazate pe TIC pentru comunicarea între  şcolile participante la reţea: website, blog şi Facebook.

Site-ul web al proiectului a fost dezvoltat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică fiind disponibil iniţial în 7 limbi ale partenerilor şi anume în engleză, franceză, italiană, spaniolă, maghiară, catalană şi română, urmând a fi extins atunci când se vor alătura alte ţări. El constituie principalul mijloc de informare  şi comunicare între membrii reţelei, conţinutul său fiind actualizat periodic. Secţiunile publice principale includ noutăţi referitoare la schimbările climatice, resurse educaţionale, evenimente  şi asigură  şi posibilitatea aderării la reţea. Site-ul este disponibil la adresa: www.changingwithclimate.info.

Pe site-urile web ale şcolilor incluse în reţea, şcolile au postat descrieri ale activităţilor desfăşurate.

Blogul este localizat la adresa:

http://changingwithclimate.tumblr.com. El dispune de trei secţiuni ‘who we are (cine suntem)’, ‘what we are doing (ce facem)’– aceasta implică ţinerea unei agende de lucru şi ‘what have we done (ce am făcut)’ – adică alcătuirea unui sumar anual al activităţii fiecărei şcoli participante.

Actualizarea informaţiilor de către şcoli poate fi făcută în orice moment.

Unele şcoli au creat pagini proprii de Facebook pe care le utilizează în comunicarea cu şcolile înfrăţite (în procesul de twining).

E-newsletter-ul reţelei a fost publicat trimestrial în toate cele 7 limbi ale partenerilor reţelei şi distribuit membrilor şi membrilor asociaţi ai reţelei, cât şi altor părţi interesate (în Romania a fost distribuit la 160 de instituţii de învăţământ, cât şi la alte instituţii publice). Sunt incluse noutăţi legate de schimbările climatice, activităţi desfăşurate de parteneri şi promovări ale unor evenimente viitoare ale reţelei.

Diverse broşuri au fost publicate, ele conţinând descrieri ale activităţilor reţelei.

Resurse educaţionale

Resursele educaţionale au fost culese din diverse surse şi acoperă o gamă de subiecte de la cele legate de schimbările climatice la utilizarea energiei într-o manieră mai durabilă şi reducerea dependenţei de combustibilii fosili. Ele sunt disponibile ca resurse de e-Learning.

Resursele sunt în principal sub formă de activităţi care cuprind:

•  informaţii de fundal pentru introducerea subiectului;

•  foi de lucru pentru elevi;

•  note pentru profesori.

Din cauza naturii observaţiilor  şi a discuţiilor, aceste activităţi sunt cel mai bine realizate în grupuri mici, în cazul în care elevii pot face schimb de informaţii, ajungând astfel la unele concluzii. Rolul principal al profesorului este de introducere a temei şi de a facilita şi
rezuma concluziile la care au ajuns diferitele grupuri. În cazul în care aceeaşi metodologie este adoptată de către clasa parteneră (dintr-o altă  ţară), atunci se va face schimb de informaţii şi se vor purta discuţii.

Multe activităţi au fost dezvoltate şi sunt testate pentru a ilustra temele subiectelor. Aceste activităţi pot cuprinde una sau mai multe părţi ale unei lecţii şi planuri de lecţie şi pot fi folosite pentru a lega teme specifice sau teme din diferite discipline. Clasele ce aderă la reţea ar trebui să facă legătura între subiecte relevante privind schimbările climatice în diferite domenii, astfel încât elevii să înţeleagă cauzele şi efectele, precum şi nevoia de acţiune.

Parteneriatul este văzut de elevi ca o activitate interesantă, care le motivează atenţia. Se pare că este un instrument inovator  şi foarte necesar în problema schimbărilor climatice, deoarece oferă o imagine de ansamblu a subiectului şi arată elevilor necesitatea cooperării internaţionale, în domeniul mediului. Au existat şi unele dificultăţi, care urmează să fie rezolvate.

Astfel, parteneriatul este o activitate căreia ar trebui săi se acorde mai mult spaţiu, datorită motivaţiei elevilor implicaţi şi învăţămintelor pe care ei le pot dobândi. Cei din reţea trebuie săajute la îndrumarea şi sprijinirea şcolilor, inclusiv sprijin tehnic, IT, în cazul în care profesorii nu au cunoştinţe suficiente de utilizare a unor instrumente. De asemenea, făcând o monitorizare a şcolilor partenere, în scopul de a le ajuta în orice probleme ar avea, existăcâţiva paşi utili:

•  dezvoltarea metodologiei bazate pe web pentru informarea  şi motivarea  şcolilor cu privire la activităţile şi angajamentele privind economiile de energie;

•  partajarea activităţilor pentru punerea în aplicare a angajamentelor;

•  efectuarea de activităţi paralele, expoziţii, jocuri;

•  colaborarea cu părţile interesate (ONG-uri, municipii, agenţii pentru energie, etc.) pentru găsirea de soluţii verzi / inteligente.

Sprijin pentru profesori

Fiind un domeniu de studiu multi-disciplinar, schimbările climatice sunt dificil de predat, iar abordarea tradiţională utilizată în  şcoli nu este suficientă pentru înţelegerea incertitudinilor legate de climă şi modelele de predicţie.

A fost necesară utilizarea unei abordări progresive, bazată pe dialogul între profesori şi elevi şi atingerea unui consens legat de ceea ce se ştie acum şi ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor.

Contactele individuale au fost urmate de:

•  vizite în şcoli pentru a-i ajuta pe profesori să alcătuiască planurile de lecţii şi să-şi organizeze activităţile;

•  workshop-uri naţionale  şi internaţionale (ca evenimente anuale ale reţelei) în cadrul cărora au fost explorate conţinutul, metodele pedagogice şi / sau resursele utilizate şi a fost prezentatăexperienţa acumulatăde şcolile participante la reţea;

•  asigurarea unei legături tematice a resurselor educaţionale cu topicile din curriculum educaţional pentru a-i ajuta pe profesorii de la diverse discipline didactice să introducă informaţii referitoare la schimbările climatice în planurile de lecţii.

Acţiuni locale şi Competiţia “Să te schimbi odată cu clima”

•  au fost desfăşurate numeroase activităţi locale, cum ar fi plantarea de pomi şi flori, reciclare-reutilizare, vizite la fabrici de reciclare, utilizarea surselor de energie regenerabilă, etc. Cele mai semnificative activităţi au fost raportate trimestrial în eNewsletter-uri.

•  competiţia “Să te schimbi odată cu clima” a fost organizată în anul 2013 în scopul diseminării activităţilor reţelei  şi în cadrul familiilor  şi autorităţilor locale.

Diseminarea rezultatelor reţelei:

•  rezultatele activităţilor desfăşurate de şcoli au fost publicate pe site-urile web ale respectivelor şcoli, blogul reţelei şi în e-Newsletter-uri.

•  participarea la 2 conferinţe internaţionale  şi publicarea a 2 articole în reviste de specialitate au favorizat cunoaşterea rezultatelor obţinute  şi de către alte organizaţii cu preocupări în domeniu.