Home / Program Nucleu / Sistem suport de asistarea deciziilor în administraţia publică locală bazat pe instrumente de tip Business Intelligence

Sistem suport de asistarea deciziilor în administraţia publică locală bazat pe instrumente de tip Business Intelligence

Responsabil de proiect: ing. Dragoş Nicolau, dragos@ici.ro, 021-316.07.36/163, 183

Website-ul proiectului: http://biadminpub.ici.ro/info/despre.php

Website-ul sistemului: http://biadminpub.ici.ro/

Perioada  de  execuţie: 01.01.2013 – 15.06.2013

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.01.2013 – 15.06.2013, în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 01: “Tehnologii avansate pentru e-servicii”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI: Ing. Dragoş Nicolau, mat. Dora Coardoş, mat. Vasile Coardoş, ing. Ion Alexandru Marinescu, ing. Mihaela Tomescu, ing. Ruxandra Dora Marinescu, jur. Daniel Savu, ec. Anişoara Neacşu.

Obiective: Scopul proiectului este de a realiza un model experimental pentru un sistem suport de asistarea deciziilor în administraţia publică locală, folosind soluţii de tip Business Intelligence.

Proiectul îşi propune proiectarea şi realizarea unor instrumente care săpermită, atât extragerea mai uşoară a datelor şi crearea unor baze de date publice, cât şi o analiză mai eficientă la nivel administrativ.

Proiectul intitulat „Sistem suport de asistare a deciziilor în administraţia publicălocalăbazat pe instrumente de tip Business Intelligence” are în vedere:

• considerarea într-o viziune unitarăa unei mari diversităţi de probleme specifice activităţilor de la nivelul administraţiei publice locale;

• alinierea la standardele internaţionale şi la evoluţiile tehnologice înregistrate în ţările dezvoltate din Europa şi din lume;

• încadrarea în eforturile de accelerare, de creştere a eficacităţii şi eficienţei proceselor de transfer informaţional prin formarea abilităţilor decizionale aferente funcţionarilor din domeniul administraţiei publice locale şi susţinerea acestora cu soluţii şi instrumente performante inspirate, adaptate sau preluate din domeniul ssd.

Prin intermediul interfeţei de tip Web, asociată sistemului de decizie, informaţiile specifice activităţilor desfăşurate într-o instituţie a administraţiei publice locale pot fi puse rapid la dispoziţia factorilor de decizie, într-o formăconcisă şi orientată, care le permite acestora să acţioneze şi să aducă îmbunătăţiri activităţii instituţiei.

Descriere: Sunt prezentate rezultatele cercetărilor obţinute de colectivul de cercetare. Raportul de cercetare elaborat în această fază cuprinde 5 capitole principale.

Capitolul 1 „Introducere”, prezintă conceptele care vin să sublinieze necesitatea asistării managerilor din administraţia publică locală care trebuie să beneficieze, la cerere, de informaţii de sinteză specifice, cu detalii explicative referitoare la sintezele prezentate. De asemenea, în cadrul capitolului sunt oferite informaţii referitoare la scopul, obiectivele şi schema de realizare a proiectului.

Capitolul 2 este intitulat „Identificarea şi structurarea tipurilor de activităţi de decizie existente la nivelul administraţiei publice”.

Capitolul prezintă noţiuni şi concepte utilizate în administraţia publică locală. Guvernarea bazată pe noile tehnologii, guvernarea digitală e-Government reprezintă„ansamblul de sisteme şi resurse specifice managementului public, care, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, vizează optimizarea actului administrativ”. Administraţiile moderne pun pe primul loc dezvoltarea serviciilor pentru cetăţeni, oferirea de informaţii de calitate, consistente şi actuale, în forme cât mai prietenoase oricărui cetăţean, indiferent de nivelul lui de instruire, şi deopotrivă, crearea instrumentelor necesare participării active a oricărui cetăţean la deciziile administrative şi politice care îl privesc.

Caracteristicile tipurilor de servicii din administraţia publică sunt:

• acces facil, prietenos, permanent (24 de ore din 24);

• comunicare directă, fără intermediari, de la administraţie către cetăţean şi invers prin intermediul paginilor Web şi al serviciilor interactive;

• actualitate şi consistenţăa informaţiei disponibile şi solicitate de cetăţean prin utilizarea unor proceduri eficiente de ţinere la zi a conţinutului informaţional al serviciului de informare.

Sunt identificate tipurile de activităţi decizionale existente, pe baza rezultatelor obţinute în urma analizei informaţiilor oferite de diverse primării. Pentru realizarea sistemului s-au selectat patru domenii de activitate specifice unei primării pentru care se urmăresc efectuarea
de analize şi realizarea de rapoarte, prezentate sub formă tabelară sau grafică, pentru perioade de timp istorice.

Domeniile de activitate selectate sunt următoarele:

•  financiar pentru care se vor lua în considerare următoarele subdomenii: Buget local de venituri şi cheltuieli, Taxe şi impozite, Investiţii;

•  reglementări de urbanism;

•  populaţie pentru care se vor lua în considerare următoarele subdomenii: Evidenţa populaţiei, Stare civilă;

•  Asistenţă socială.

Capitolul include la final descrierea şi structurarea informaţiilor regăsite în domeniile de activitate selectate.

Capitolul 3 conţine proiectarea generală şi de detaliu a sistemului de asistarea deciziilor la nivelul administraţiei publice.

În capitol sunt incluse informaţii referitoare la: Sistemele informatice pentru asistarea deciziei (SIAD) şi Sistemele suport pentru decizii (constituite din Subsistemul de gestiune a datelor, Subsistemul de gestiune a modelelor, Subsistemul de gestiune a cunoştinţelor şi Subsistemul de dialog (interfaţa)).

În continuare, sunt oferite informaţii referitoare la depozitele de date şi asistarea deciziei. Un depozit de date este o sumă de date consistentă din punct de vedere semantic, care serveşte la o implementare fizică a unui model de date pentru sprijinirea deciziei şi stochează informaţii pe care o organizaţie le solicită în luarea deciziilor strategice. Un depozit de date determină o performanţă deosebită prin integrarea bazelor de date eterogene întrucât datele sunt copiate, preprocesate, integrate, adnotate, însumate  şi restructurate într-o colecţie semantică de date. În plus, procesul de interogare din depozitul de date nu interferează cu procesele din sursele locale. De altfel, depozitele de date pot stoca şi integra informaţii istorice  şi asistă interogări multidimensionale complexe.

Scopurile unui depozit de date sunt următoarele:

•  să furnizeze utilizatorilor accesul sporit la date;

•  să furnizeze o singură versiune a adevărului;

•  să înregistreze cu acurateţe trecutul;

•  să „jongleze” cu nivelurile de acces sinteză/ detaliu la date;

•  să separe prelucrările de nivel operaţional şi analitic. Sunt prezentate informaţii sintetice privind arhitectura depozitelor de date precizându-se faptul că esenţa unui depozit de date constă într-o bază de date de dimensiuni foarte mari conţinând informaţiile pe care le pot folosi utilizatorii finali (clienţi, furnizori, companii de publicitate etc.).

Arhitectura conceptuală a sistemului decizional proiectat este constituită din funcţiile realizate de sistem, componentele sistemului, intrările / ieşirile sistemului şi colecţiile de date.

Baza de date relaţională rezolvă problemele legate de sursele de date disparate şi de scopurile incompatibile dintre procesarea tranzacţiilor  şi aplicaţiile de BI, reprezentând prima destinaţie de stocare şi administrare a modelului dimensional. Pe baza cerinţelor funcţionale, au fost selectate pentru analiză, următoarele zone de activitate: buget local, colectare taxe  şi impozite, urmărire investiţii, reglementări de urbanism, evidenţa populaţiei, stare civilă, asistenţa socială.

Procesul de proiectare a modelului multidimensional pentru depozitul de date este constituit din următoarele etape:

•  identificarea proceselor de business;

•  alegerea dimensiunilor şi identificarea tabelelor de fapte;

•  declararea granularităţii;

•  identificarea atributelor dimensiunilor  şi ale tabelelor de fapte.

Capitolul 4 tratează aspecte referitoare la realizarea componentelor pentru sistemul de asistarea deciziilor la nivelul administraţiei publice bazat pe instrumente BI.

Business Intelligence (BI) este un concept generic care grupeazăs ub aceeaşi umbrelă instrumente din domeniul afacerii  şi al informaticii, utilizate în vederea transformării datelor în informaţii, a informaţiilor în decizii şi a deciziilor în acţiuni. Presupune utilizarea tuturor datelor de care dispune o organizaţie pentru a îmbunătăţi procesul decizional. Acest lucru presupune accesul la date, analiza  şi descoperirea unor noi posibilităţi de utilizare a lor.

Aplicaţia de BI inclusă în portalul sistemului efectuează analize pe baza datelor oferite de administraţiile publice locale, oferind imagini statistice asupra activităţilor desfăşurate într-o perioadă de timp.

Sistemul dezvoltat este un sistem suport pentru luarea deciziei, raportări şi interogări, procesare analitică online a datelor, analize statistice, fiind un sistem informatic inteligent. Portalul sistemului poate fi accesat la adresa: http://biadminpub.ici.ro/.

Procesul de dezvoltare a sistemului este constituit din următorii paşi:

•  pregătirea: instalarea instrumentelor de front-end, configurarea componentei desecuritate a accesului la date al utilizatorului final şi crearea metadatelor;

•  realizarea aplicaţiei BI  şi crearea portalului sistemului (figura 3 ilustrează panoul cu funcţiile principale ale aplicaţiei BI, iar în figura 4 este prezentată pagina de bază a portalului BIAdminPub);

•  testarea. Capitolul 5, cuprinde activităţile de verificare a modului de funcţionare al acestuia: testarea componentelor, testarea sistemului, testarea de către utilizatorul final şi configurarea componentei de securitate a accesului la date al utilizatorului final.

Testarea a fost efectuată pe datele publice provenite de la o serie de entităţi ale administraţiei publice locale de către utilizatori, care au primit în cadrul sistemului diferite roluri. Testele au fost împărţite în următoarele tipuri:

•  teste de verificare a existenţei şi funcţionalităţii generale a Portalului Web;

•  teste de verificare a existenţei şi funcţionalităţii serviciilor oferite utilizatorilor: serviciul oferit de aplicaţia de Business Intelligence, serviciul de acţiuni suport  şi serviciul de administrare a sistemului (ADMIN).

•  teste de verificare a modului de administrare a sistemului. Documentaţia mai cuprinde un capitol de concluzii, unul cu bibliografia şi referinţele utilizate în activitatea de cercetare şi o anexăcare conţine un glosar de termeni specifici pentru Business Intelligence.

Rezultate: Rezultatele prezentate în lucrare confirmă realizarea obiectivelor prevăzute pentru întreg proiectul conform cu schema de realizare.

Pentru realizarea obiectivelor, colectivul ICI a inclus specialişti în domeniul proiectării de aplicaţii utilizând instrumente de Business Intelligence.

Rezultatele cercetărilor efectuate în acest proiect s-au concretizat în:

•  un raport de cercetare privind activităţile de identificare şi structurare a tipurilor de activităţi de decizie existente la nivelul administraţiei publice, de proiectare, realizare şi testare a sistemului BIAdminPub;

•  sistemul BI-AdminPub, sistem suport de asistarea deciziilor în administraţia publică locală bazat pe instrumente de tip Business Intelligence.

•  articole ce vor fi publicate.

Principalii utilizatori ai rezultatelor cercetării şi în acelaşi timp furnizori de informaţii sunt instituţii de administraţie publică locală.

[real3dflipbook id=”73″]