Home / Proiecte Europene / SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience (SEE-GRID-SCI)

SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience (SEE-GRID-SCI)

Responsabil de proiect ICI: dr. ing. Gabriel Neagu,  gneagu@ici.ro, 021-316.12.56

Website-ul proiectului: http://www.see-grid-sci.eu/

Perioada de execuţie: 1.05.2008 – 30.04.2010

Suport financiar: Proiectul, de tip acţiune suport specifică, se desfăşurat în perioada 1.05.2008 – 30.04.2010 în cadrul Programului cadru 7, Furnizarea de eInfrastructuri pentru comunităţi ştiinţifice, contract nr. 211338 / 2008 finanţat de Comisia
Europeană.

Participanţi:

• Greek Research Technology Network S.A. (GRNET) Atena – coordonator;

• Organizaţia Europeanăpentru Cercetări Nucleare (CERN) Geneva;

• Institutul de Procesare Paralelă a Informaţiei (IPP) al Academiei de Ştiinţe din Bulgaria;

• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti, România;

• Consiliul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică din (TUBITAK) din Turcia;

• Institutul de Cercetare pentru Calculatoare şi Automatică(SZTAKI) al Academiei de Ştiinţe din Ungaria;

• Institutul de Matematică şi Informatică (INIMA) al Academiei de Ştiinţe din Albania;

• Universitatea Banja Luka (UoBL), Bosnia Herţegovina;

• Universitatea Kiril şi Metodiu (UKIM) din Skopje, Macedonia;

• Universitatea din Belgrad (UoB), Republica Serbia;

• Universitatea din Muntenegru (UoM);

• Asociaţia pentru reţeaua educaţională şi de cercetare (RENAM) din Republica Moldova;

• Institutul Ruder Boskovic (RBI) din Croaţia;

• Institutul de Informatică şi Automaticăal Academiei Naţionale de Ştiinţe a Republicii Armenia;

• Asociaţia pentru Reţeaua de Cercetare şi Educaţie din Georgia.

ICI Bucureşti a participat în calitate de reprezentant al Unităţii Comune de Cercetare (JRU), care mai include următoarele organizaţii membre ale consorţiului naţional RoGrid:

• UPB – Centrul Naţional pentru Tehnologia Informaţiei, responsabili Prof. dr. Nicolae Ţăpuş şi Prof. dr. Valentin Cristea;

• Universitatea Tehnicădin Cluj-Napoca, responsabil Prof. dr. Dorian Gorgan;

• Universitatea de Vest din Timişoara, responsabil Prof. Dr. Dana Petcu.

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. Gabriel Neagu, drd. ing. Alexandru Stanciu, dr. ing. Vladimir Florian, ing. ec. Ştefan Alexandru Nicolae Preda, ing. Ionuţ Sandu.

Obiective: Proiectul are ca obiective:

• activarea comunităţilor de utilizatori din meteorologie, seismologie, protecţia mediului, precum şi furnizarea de aplicaţii specifice pentru aceste domenii;

• furnizarea de servicii de infrastructurăgrid, în regim de producţie, pentru aceste comunităţi de utilizatori;

• derularea de acţiuni, la nivelul ţărilor participante, pentru consolidarea sustenabilităţii iniţiativelor naţionale Grid;

• întărirea colaborării regionale în domeniu şi extinderea reţelei de specialişti la nivel regional şi naţional.

Descriere şi stadiu: Proiectul este structurat pe următoarele componente şi activităţi:

NA1 – managementul administrativ şi tehnic al proiectului: organizarea de şedinţe, pregătirea şi întreţinerea sistemului informatic de management a proiectului, pregătirea rapoartelor de trimestriale, anuale şi finale ale proiectului, pregătirea raportărilor financiare, verificarea conformităţii livrabilelor proiectului.

NA2 – suport pentru iniţiativele naţionale Grid  şi colaborare internaţională: stabilirea metricilor de monitorizare a consolidării iniţiativelor naţionale Grid, coordonarea întocmirii raportărilor trimestriale la nivelul ţărilor participante, elaborarea rapoartelor de progres pentru şedinţele Comitetului executiv al proiectului şi formularea de recomandări la nivelul partenerilor, iniţierea şi coordonarea derulării relaţiilor de colaborare cu alte proiecte din domeniu.

NA3 – diseminare şi training: dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii de comunicare, pregătirea  şi upgradarea pachetului promoţional al proiectului, pregătirea materialelor de diseminare, organizarea şi participarea în evenimente de promovare, dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii de training  şi a colectivului de traineri, elaborarea materialelor de training.

NA4 – elaborarea şi suportul aplicaţiilor: studierea aplicaţiilor regionale ale proiectului, selectarea  şi adaptarea aplicaţiilor de interes, suportul  şi evaluarea utilizării aplicaţiilor Grid.

SA1 – operarea e-infrastructurii proiectului: extinderea şi operarea infrastructurii SEE-GRID existente, furnizarea şi operarea serviciilor de bază pentru organizaţiile virtuale ale proiectului, operarea autorităţilor de certificare, certificarea şi migrarea site-urilor SEE-GRID din infrastructura regională în cea europeană, întocmirea acordului cadru pentru nivelul serviciilor (SLA)  şi încheierea acestor acorduri pentru site-urile infrastructurii, monitorizarea conformanţei centrelor de resurse cu prevederile SLA.

JRA1 – dezvoltarea de servicii la nivel aplicaţie  şi instrumente suport pentru operare: analiza cerinţelor aplicaţiilor, proiectarea, implementarea  şi evaluarea serviciilor de aplicaţie, analiza instrumentelor de operare, implementarea şi evaluarea instrumentelor de operare. ICI Bucureşti participă la toate componentele proiectului, având şi responsabilitatea coordonării componentei NA2.

Rezultate: Îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale privind:

•  coordonarea activităţii partenerului român în proiect, întocmirea şi predarea la coordonator a rapoartelor trimestriale, tehnice  şi financiare ale proiectului; întocmirea raportărilor pentru şedinţele trimestriale ale Comitetului executiv la proiectului, participarea
la aceste şedinţe;

•  coordonarea componentei NA2 a proiectului, monitorizarea raportărilor trimestriale ale partenerilor pentru această componentă, întocmirea rapoartelor de evaluare  şi formularea de recomandări pentru Comitetul executiv al proiectului;

•  consolidarea  şi administrarea infrastructurii naţionale Grid implicate în proiect, monitorizarea îndeplinirii de către toate site-urile partenerului român în proiect a cerinţelor SLA;

•  extinderea şi administrarea funcţiei de Helpdesk la nivel regional;

•  îndeplinirea graficului de elaborare a instrumentului de tip operare infrastructurăNNMT;

•  organizarea, în colaborare cu UPB, a unui eveniment naţional de diseminare privind aplicaţii grid (UPB, 29.04.2009); prezentarea rapoartelor: G. Neagu – „Proiectul SEE-GRID-SCI şi oferta sa de aplicaţii”, V. Florian – „Aplicaţii în medicină: asistarea diagnosticului medical şi imagistică medicală”, A. Stanciu – „Utilizarea organizaţiei virtuale GridMOSI pentru execuţia aplicaţiilor Grid”;

•  organizarea, în colaborare cu UVT şi UTCN, a unui eveniment naţional de training pentru aplicaţia GreenView şi platforma suport ESIP de prelucrare a datelor satelitare, care reprezintă contribuţia părţii române la oferta de aplicaţii a proiectului (UVT, 26.09.2009); prezentarea raportului G. Neagu – „SEEGRID infrastructure for eScience”;

•  coordonarea elaborării livrabilului DNA2.3a; contribuţii privind activitatea ICI la elaborarea livrabilelor DNA2.2, DNA3.3, DNA3.4, DNA4.3, DSA1.1b, DSA1.3a, DJRA1.2.

Contacte externe:

•  Dr. Ognjen Prnjat, Director Proiect, GRNET, ognjen@admin.grnet.gr.